Tel.: 22 620-06-38, 728-711-933  E-mail: kontakt@bezpieczenstwoprzemyslowe.com.pl

Oferuję organizację i nadzór nad wdrożeniem formalno-prawnego systemu ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą z dnia 6 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ((Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ww. ustawy tajemnicą przedsiębiorstwa są „nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”. Dzięki takiej definicji tajemnicą przedsiębiorcy nie są tylko informacje „techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa” ale także (od nowelizacji ustawy 9 listopada 2002 r.) „inne informacje posiadające wartość gospodarczą”.

W związku z powyższym moim zadaniem w pierwszej kolejności jest przeprowadzenie analizy niezbędnych działań „w celu zachowania poufności” danej informacji, która sprowadza się do opracowania i wdrożenia administracyjnych i organizacyjnych środków służących zachowaniu tajemnicy tj:

  • wykonuję audyt zerowy procesów związanych z przetwarzaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (spółki), zawierający analizę stanu faktycznego oraz ocenę poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji,  określenie poprawności zastosowanych zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń,
  • przygotowuję regulamin (zasady) ochrony tajemnicy,
  • doradzam w przygotowaniu wykazu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy,
  • opracowuję wzór oświadczenia będącego zobowiązaniem do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa (wypełniają kluczowi dla funkcjonowania firmy pracownicy),
  • przeprowadzam szkolenia pracowników z wymagań ochrony informacji zakończone podpisaniem oświadczeń.

Przeprowadzam audyty okresowe na życzenie.