Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182, 1662, z 2015 r. poz. 1309)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100, poz. 1024)

Dane osobowe stanowią szczególny rodzaj informacji, których ochrona jest uregulowana w przepisach prawa państwowego i unijnego. Utrata poufności tych danych uderza w szczególnie wrażliwy punkt jakim jest prawo do prywatności każdego człowieka.

Pomagam w zatrudnieniu osoby spełniającej wymagania do pełnienia funkcji ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI). Jest to osoba wyznaczona przez administratora danych, którego zadaniem jest nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.

Służę doradztwem w realizacji obowiązku wynikającego z Rozporządzenia opracowania w jednostce organizacyjnej nw. dokumentów, w których zawarte są szczegółowe zasady ochrony danych osobowych:

- Polityki bezpieczeństwa danych osobowych,

- Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Systemy informatyczne, w których są przetwarzane dane osobowe muszą spełniać wymagania techniczne opisane w przepisach prawa i uregulowaniach wewnętrznych jednostki organizacyjnej. Zadaniem ABI jest dopilnowanie spełnienia tych wymagań.

ABI odpowiada za:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych Spółki.
  2. Przeciwdziałanie dostępowi osób nieuprawnionych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe,
  3. Podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń.