Oferta

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182, 1662, z 2015 r. poz. 1309)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100, poz. 1024)

Pomagam w wypełnianiu wszystkich obowiązków wynikających z  przepisów prawa, którymi obarczony jest przedsiębiorca ubiegający się lub posiadający świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego.

Jestem do Państwa dyspozycji od początku procesu uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego tj:

Oferuję organizację i nadzór nad wdrożeniem formalno-prawnego systemu ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą z dnia 6 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ((Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

W imieniu pełnomocnika ochrony prowadzę wymagane przepisami, niezbędne szkolenia dla pracowników na temat ochrony informacji niejawnych. Z uwagi na swoje wieloletnie doświadczenie w pracy z informacjami niejawnymi oraz umiejętność interpretowania przepisów prawa z zakresu ochrony informacji niejawnych, prowadzone przeze mnie szkolenia są ciekawe i szczegółowe, dzięki czemu osoby w nim uczestniczące w sposób wyczerpujący przygotowane są do pracy z informacjami niejawnymi.

 

Współpracuję z Radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie - specjalistą z zakresu prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej.